Niet in orde End-fed antenne project A66
navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . STORING ONDERHOUD . . . Bijeenkomst op 17 mei 2018 . . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

End-fed antenne project A66

$TITLE