Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/regio2007.htm
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Verslag Regiovergadering 2007

door Fred Boon, PA0TNU

Kort verslag VERON Regiobijeenkomst op 19-11-2007 te Rotterdam

Als vertegenwoordiging van A66 zijn Jan Sander v.d. Stoel (PA3GON) en Fred Boon (PA0TNU) naar de VERON Regio bijeenkomst geweest. De vergadering werd voorgezeten door Hans Blomdeel Timmerman (PB2T) en als secretaris trad op Coen Vermanen (PA5KM). De Secr. zal ook een verslag opstellen en rondzenden. Hierbij alvast enige punten die besproken zijn.

 1. HB Bestuursmutaties. M.b.t de komende VERON Verenigingsraad (VR) in april 2008 wordt alvast melding gemaakt van het feit dat een 3-tal bestuursleden te kennen hebben gegeven zich vanwege andere werkzaamheden niet langer meer beschikbaar te kunnen stellen voor een HB bestuursfunctie. Het betreft de Dick Harms (PA2DW), Hans Blomdeel Timmerman (PA2T) en Frank van Dijk (PA7F). Voorts heeft de VERON Secretaris Jan Hoek (PA0JNH) laten weten in 2009 ook uit het bestuur te stappen. Amateurs die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dienen dit tijdig kenbaar te maken bij het HB.
   
 2. SWOT analyse. Tijdens het overleg is met een aantal Afdeling een door het HB opgestelde SWOT lijst besproken. In het Nederlands vertaald staat SWOT voor sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het voert te ver om hier in detail op in te gaan maar het is een goed gegeven dat de VERON hiermee bezig is om zijn beleidsplan voor de toekomst op te maken.
   
 3. Verenigingsraad (VR). Zowel in Electron als op de Internet site zal ruimschoots aandacht worden besteed aan de VR. De voorstellen welke kunnen worden ingediend en dienen uiterlijk 26 jan 2008 bij het HB te zijn aangemeld. De sluitingsdatum voor kandidaten voor een HB bestuursfunctie sluit op 26 maart 2008.
   
 4. World Radiocommunicationsconference 2007. De Vz zet uiteen dat het niet is gelukt om een uitbreiding te bewerkstelligen van de thans toebedeelde amateur frequenties. Er was gehoopt op een uitbreiding op de amateur frequenties tussen 4 en 10 MHz echter Europa was “voor” maar de rest van de wereld was tegen en wilde deze band beschikbaar houden voor de Omroep alsmede voor militaire zaken. Ook het zendvermogen op de 135-137 KHz mag de 1 Watt AERP niet overschrijden.
   
 5. IARU Region 1 Conference 2008. Op 16-20 november 2008 zal deze vergadering plaatsvinden in Dubrovnik. Voorstellen dienen uiterlijk 01 april 2008 te worden ingediend bij respectievelijk PA0SHY voor HF zaken, PA5KM voor VHF+ zaken en de overige zaken bij PB2T (b.v. EMC).
   
 6. Veron Pinksterkamp. Het huidige organisatie comité heeft te kennen gegeven dit festijn niet langer meer te kunnen organiseren. Gegadigden worden verzocht zich te melden bij het HB waarbij ook voorstellen voor een andere locatie welkom zijn.
   
 7. Organisatie Regio Bijeenkomst 2008. De Afd. Zoetermeer heeft zich aangemeld om volgend jaar als gastheer op te treden.
Tot zover het korte verslag
 
PA0TNU

 
 

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Thursday, 24-Jan-2019 05:31:47 CET ©