navbar.frm 20180310 /woerden/art/1328881299.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Als gevolg van het op 2 april 2010 genomen overheidsbesluit heeft de Vlaamse Regering de radioamateurs opgelegd een 'conformiteitsattest' aan te vragen. Daarvoor moeten zij aantonen dat het elektromagnetisch veld van hun vaste antennes niet boven de opgelegde normen komt. Die aanvragen vergt een boel papierwerk en complexe analyses die wellicht voor veel amateurs niet haalbaar zijn.

Het besluit legt normen vast voor elektromagnetische golven van vast opgestelde zendantennes die uitzenden met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz. De meeste vast opgestelde zendantennes van radioamateurs vallen onder deze regelgeving,

Volgens verschillende gezaghebbende internationale organisaties zijn de effecten van radiogolven in dit frequentiegebied te wijten aan het tempo waarmee de energie van de elektromagnetische golven wordt opgenomen in het lichaam of in een deel van het lichaam. Men spreekt hier van het specifieke absorptietempo (specific absorption rate, SAR), uitgedrukt in Watt per kilogram (W/kg). Vanaf een bepaalde SAR-waarde is er opwarming van weefsel. De internationaal aanbevolen normen zijn gebaseerd op het vermijden van deze thermische effecten en houden bovendien rekening met een aantal onzekerheden, zoals mogelijke verschillen in gevoeligheid tussen verschillende personen..
Omdat de SAR-waarde moeilijk te meten is, wordt de norm tevens in eenvoudig meetbare maten, zoals de elektrische veldsterkte, uitgedrukt. Men noemt dit referentiewaarden, die varieert met de frequentie van de elektromagnetische golven.

Deze nieuwe regeling is in januari 2011 in werking getreden en werd op 16 december 2011 alweer aangepast ( met terugwerkende kracht ).
Sinds midden december 2011 was er hoop op een voor de radioamateurs aanvaardbare regeling voor de SAR problematiek in Vlaanderen.
Na een gesprek met ON4PN, ON4AVJ en ON3FDS was er een mondelinge toezegging van minister Schauvlieghe om radioamateurs onder bepaalde voorwaarden vrij te stellen van het aanvragen van een conformiteitsattest.

Volgens de laatste gegevens zou deze regeling zeer binnenkort beperkt worden tot een eenvoudige meldingsplicht voor stations die niet meer dan 175 uur per jaar uitzenden

(pieth)
2012/02/10

Meer informatie:

  • UBA=>
  • LNE=> Reglement
  • ON4AO=> Voorbeeld conformiteitstattest

Doorbraak beleid strenge eisen amateurantennes in Belgie

. .