navbar.frm 20180310 /woerden/art/1247945376.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

FLOODEX is een zeer grote EU gesubsidieerde internationale overstromingsoefening,


In deze oefening wordt gesimuleerd dat er, door weersomstandigheden, een extreem hoge waterstand zal optreden. Delen van de landen rond de Noordzee, te weten het Verenigd Koninkrijk, Belgie, Nederland, Duitsland en Denemarken zullen in meer of mindere mate onderwater komen te staan. Op internationaal niveau is beslist dat de veldoefening in Nederland zal plaats vinden omdat het het zwaarst getroffen is.

In dit scenario zullen met name grote delen van Noord-Holland onder water komen te staan en wel dusdanig dat dit de reddingscapaciteit van Nederland te boven gaat.

Een van de uitkomsten van het TMO werk de afgelopen 2 jaar is dat het geheel in grote lijnen het volgende verloop zal hebben.
- De meteorologen voorspellen, 4 dagen vooruit, dat er een extreme weerssituatie zal optreden.
- Een staf van de gecombineerde veiligheidsdiensten, defensie, waterschappen etc. wordt opgeroepen om de dreiging te analyseren, te bepalen welke acties ondernomen moeten worden en welke middelen hiervoor nodig zijn. In deze EU gesubsidieerde oefening is de dreiging zo groot dat er een beroep gedaan wordt op de bestaande verdragen en dus hulp van het buitenland gevraagd wordt.
- De diverse disciplines worden gealarmeerd en naar hun uitvalsbasis bij het rampgebied gestuurd. In totaal zullen er, afgezien van de Lotusslachtoffers, zo'n 500 mensen betrokken zijn bij deze oefening.
- Evacuaties worden gestart, pompen worden over nog niet ondergelopen weggetjes naar hun locatie gedirigeerd en daar geïnstalleerd.
- etc., etc.

De diverse overheden en diensten zijn al volop bezig met de voorbereiding en planning van deze oefening. DARES is gevraagd om in het geheel te participeren. De RC en plv. RC van R-10 Noord-Holland Noord zijn al in regelmatig overleg de regionale oefenleiding en met de vertegenwoordiger van defensie. Het dagelijks bestuur is reeds op het LOCC in Driebergen geweest voor een eerste briefing met BZK en Defensie.
Daarnaast hebben zijn er al gezamenlijke meer gedetailleerde planningsbijeenkomsten geweest met RC's en deelnemers van R12 Kennemerland, R10 Noord-Holland Noord, de regionale oefenleiding en het dagelijks bestuur.

Het verloop van de diverse onderdelen is dat er voor en na de vakantieperiode een aantal briefings gegeven wordt. Van 31 augustus t/m 4 september is er een CPX, de command exercise, waar de dreigingsanalyse en de planning van de aanpak geoefend wordt in kantoren van het LOCC in Driebergen. DARES zal hier ook aan deelnemen.
Van 21 t/m 25 september is de echte FE (fieldexercise). De eerste dag arriveren de deelnemers uit binnen- en buitenland. Op 23 en 24 september wordt er, van 08:00h- 20:00 uur, echt concreet in het veld geoefend. Op 25 september is de afsluiting.

DARES zal een DLCC, een DRCC, voice- en data teams inzetten. Net zoals de oefening de capaciteit van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te boven gaat en men hulp van buitenaf moet inroepen, kan de DARES regio Noord-Holland Noord dit ook niet alleen af.
Via de (plv)RCs zullen de andere DARES regio's om bijstand gevraagd worden.
Om goed beslagen ten ijs te komen zullen we op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september op locatie speciale oefeningen houden. De alarmering zal via de LMAZ en P2000 plaats vinden

Wellicht ten overvloede: Niet opgeroepen deelnemers melden zich niet in, maar houden de band(en) vrij.

(Joop, PA1JAV)
2009/07/18
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

DARES neemt deel aan grote Internationale oefening FLOODEX

. .